4 مدل پایه حرکت اسب

شرح

1. قدم (walk)
در حالت قدم، پاهای اسب به صورت منظم و با ترتیب خاص روی زمین می آید: پای سمت چپ جلو، پای سمت راست عقب، پای سمت راست جلو، پای سمت چپ عقب. اگر پاهای جلوی اسب را "دست" بنامیم، قدم رفتن اسب به این صورت ساده تر بیان می شود: دست چپ، پای راست، دست راست، پای چپ .این همان حالتی است که وقتی با آرامش تمام با اسبتان در مانژ حرکت می کنید اتفاق می افتد.

2. یورتمه  (Trot)
یورتمه مدلی از راه رفتن اسب است که به آن دو ضرب می گویند؛ در این حالت دست و پای مخالف اسب با هم به زمین می آید. ترتیب آن به این صورت است: دست چپ با پای راست و بعد دست راست با پای چپ .این همان حالتی است که وقتی روی اسب نشسته اید آنچنان بالا و پایین می پرید که اگر درست نشستن روی اسب را بلد نباشید احتمالا دچار آسیب میشوید.

3. تاخت ملایم (canter)
حالت تاخت ملایم اسب کمی پیچیده تر است. در این حالت اول یک دست اسب روی زمین می آید، بعد دست دیگر همراه با پای مخالفش هم زمان به زمین می آید، و بعد پای دیگر اسب به صورت مستقل به زمین می آید. بنابراین، مدل یورتمه سه ضرب است. اگر حرکت از دست چپ آغاز شود ترتیب آن به این صورت خواهد بود: دست چپ، دست راست و پای چپ، پای راست. بعد مجددا دست چپ که جلوتر از همه حرکت می کند پایین میاید و حرکت به همین صورت ادامه می یابد. در حرکت تاخت ملایم پس از اینکه دست آغازگر حرکت از زمین بلند می شود، مکثی در حرکت اسب وجود دارد و اسب اندکی در هوا معلق می ماند. این حالت را زمانی تجربه می کنید که در حال تمرین پرش با اسب به سرعت به سمت مانع می روید.
 
4.چهارنعل (Gallop)
 پاهای اسب در حرکت چهارنعل کاملا کشیده و گام هایش تا حد امکان بلند است. تفاوت تاخت چهارنعل با تاخت ملایم این است که زمان معلق ماندن اسب در حالت چهارنعل بیشتر است و سرعت حرکت نیز بالاتر است. همچنین، دست و پای مخالفی که در حالت تاخت ملایم با هم به زمین می آمد در حرکت چهارنعل دیگر نمی تواند به این صورت عمل کند چون سرعت زیاد است؛ در حرکت چهارنعل وضعیت حرکت این دو دست و پا اینگونه است که پا کمی قبل از دست مخالفش به زمین ضربه می زند. ترتیب حرکت پاهای اسب در حرکت چهارنعل (با پیشگامی دست چپ) به این صورت است: پای راست، پای چپ و بلافاصله دست راست، دست چپ. بنابراین، حرکت چهارنعل اسب یک حرکت چهار ضربی است. در دو مدل حرکتی تاخت ملایم و چهارنعل اسب، اگر اسب روی خط مستقیم حرکت کند، هر کدام از پاهای جلو می تواند پیشگام حرکت باشد. اما در هنگام حرکت در مسیر منحنی، معمولا پای داخلی است که پیشگام حرکت می شود. پای پیشگام باید وزن بیشتری را در مقایسه با پای سمت دیگر تحمل کند و بیشتر از آن کار می کند. به همین علت است که معمولا وقتی اسب در حرکت چهارنعل خسته میشود، پایش را عوض می کند.

 
نویسنده
زینب شاهدی
لینک منبع
  • 241 بار نمایش
ورود
نام کاربری
کلمه عبور
رمز عبور خود را فراموش کرده اید ؟ یادآوری رمز عبور
© 1398, All rights reserved Entitex Co